ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಕಛೇರಿ

Office_Sundopt

ಕಛೇರಿ_ಸಂಡಾಪ್ಟ್

Conference Room

ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೊಠಡಿ

Employees World_Sundopt

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್_ಸನ್‌ಡಾಪ್ಟ್

Team work_Sundopt

ತಂಡದ ಕೆಲಸ_Sundopt

ಕಾರ್ಖಾನೆ

Led Linear Producting

ನೇತೃತ್ವದ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿಂಗ್

Integrating sphere test

ಗೋಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು

Insulation resistance Test

ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪರೀಕ್ಷೆ

QA room_Sundopt

QA ರೂಮ್_ಸನ್‌ಡಾಪ್ಟ್